| ویکی پدیا فارسی

این حجم از عصبانیت بی سابقه اس

با رضایت خودم اومدم خونه

جمع کنین دیگه بیست روزه تو اون بیمارستان مزخرف نگه داشتین منو هیشکیم نمیگه واسه چی

هی هرروز ازمایش ازمایش ک اخرش بگی فلان و فلان

فلان شده اینارو ک خودم میدونسم اه

انقد خوشحالم کلیساهای مشهد باز شده دوباره

راحت شدم اخع

هیچی دیگه،خوبم،خونه خودمم،تنهام،ارسی قهره،مامان و بابا ناراحتن،مهدیه ناراحته و قهره و همچنان خبری از رفیقام نیست

ب عید پاک نزدیک شدیم و میرم رم

...

همین دیه